Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Informacje o nas

Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii komend miejskich Państwowej Straży Pożarnej. Terenem działania komendy miejskiej jest obszar dwóch powiatów: tj. Miasta Kalisz – na prawach powiatu i powiatu kaliskiego. Siedzibą komendy miejskiej jest miasto Kalisz z adresem do korespondencji : 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 40-42.

Teren działania Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu zajmuje powierzchnię 1229.44 km2, co stanowi 4,12 % powierzchni całkowitej województwa wielkopolskiego. Powiat kaliski zajmuje powierzchnię 1160,02 km2 i jest zamieszkiwany przez 81 166 osób. Miasto Kalisz zajmuje powierzchnię 69.42 km2, jest zamieszkiwane przez 107 019 osób.

Obszar działania KM PSP w Kaliszu administrowany jest przez 14 samorządów terytorialnych - w tym:

a) Urząd Miasta Kalisza – miasto na prawach powiatu – 1
b) Powiat Kaliski – 1
c) Urząd Miasta i Gminy Stawiszyn - 1
d) Urzędy Gmin – 11

 • Blizanów
 • Brzeziny
 • Ceków
 • Godziesze Wielkie
 • Koźminek
 • Lisków
 • Mycielin
 • Opatówek
 • Stawiszyn
 • Szczytniki
 • Żelazków


Powiat kaliski znajduje się w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego i Niziny Wielkopolskiej. Wzdłuż powiatu płynie rzeka Prosna z dopływami rzek: Swędrnia, Pokrzywnica, Ciemna i Giszka. Pozostałe rzeki mniej znaczące to: Żabianka, Czarna Struga, Żurawka i Łużyca. Omawiany powiat w całości rozpościera się na obszarze nizinnym co oznacza, że jego wysokość nigdzie nie przekracza 300 m n.p.m. Wysoczyzna kaliska jest położona od 120-160 m n.p.m. i możemy ją podzielić wg. następujących jednostek fizyczno-geograficznych: Równina Rychnowska, Obniżenie Opatówecko - Słuszkowskie, Równina Koźminecka, Wzgórza Saczyńsko - Tłokińskie, Wzgórza Rajskie.

Teren powiatu obejmują dwa nadleśnictwa: Kalisz i Grodziec. Nadleśnictwo Kalisz stanowi większą część powierzchni a tereny leśne znajdują się w gminach: Brzeziny, Godziesze, Kalisz, Opatówek, Koźminek, Lisków, Ceków i Mycielin. Nadleśnictwo Grodziec obejmuje północną część powiatu. Tereny leśne znajdują się w gminach: Blizanów i Mycielin. Łączna powierzchnia terenów zalesionych wynosi 23.458.ha. Ponadto znajdują się lasy prywatne i komunalne, ich powierzchnia wynosi 5.475 ha. Na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu znajdują się obszary leśne o łącznej powierzchni 24795 ha lasów.

Powiat graniczy z następującymi województwami i powiatami: od północy z powiatem konińskim, tureckim i powiatem pleszewskim, od zachodu z powiatem ostrowskim, od południa z powiatem ostrzeszowskim i od wschodu z powiatem sieradzkim (woj. łódzkie).

Przez powiat kaliski przebiegają dwa główne szlaki komunikacyjne. Pierwszym jest droga nr 42 łącząca Kalisz z Poznaniem i Łodzią oraz droga nr 25 z Ostrowem Wlkp. przez Kalisz do Konina. Tymi drogami przebiega cały transport łączący region kaliski z poszczególnymi aglomeracjami kraju. Drogi drugorzędne przebiegają w kierunkach Kalisz-Września, Kalisz-Turek, Kalisz-Grabów n/Prosną. Pozostałe drogi stanowią sieć dróg lokalnych umożliwiających dojazd do wszystkich miejscowości powiatu kaliskiego. Objazd przez miasto Kalisz przebiega w granicach miasta a miejscami przez jego centrum i stwarza szczególne utrudnienie dla ruchu lokalnego. Wzdłuż równoleżnika rejonu przebiega linia kolejowa całkowicie zelektryfikowana. Kalisz jest stacją przelotową i nie posiada węzła kolejowego.
 
Zagrożenia występujące na tym terenie wynikają przede wszystkim ze:

 1. Specyfiki zabudowy (gęsto zabudowana niedostępna od podwórek starówka oraz nieprzejezdne, szczególnie w godzinach nocnych nowe osiedla mieszkaniowe).
 2. Rodzaju przemysłu (przemysł spożywczy z chłodniczymi pracującymi na amoniaku i zakłady przerabiające toksyczne środki przemysłowe).
 3. Gęstości sieci dróg (kontrole przewozów prowadzone z Policją wykazały, że transportem samochodowym przewozi się bardzo szeroką gamę substancji niebezpiecznych).
 4. Zbiorników i cieków wodnych (utonięcia, powodzie i wylania). Przez powiat przepływają dwie główne rzeki: Prosna i Swędrnia. W powiecie znajdują się dwa zbiorniki retencyjne: w miejscowości Szałe k. Kalisza na rzecze pokrzywnica znajduje się zbiornik retencyjny o pojemności 3,2 hm3 oraz w miejscowości Murowaniec na rzece Swędrni zbiornik retencyjny o pojemności 1,47 hm3
 5. Obiektów w których organizuje się imprezy masowe.

Kalisz jest na drugim miejscu w kraju pod względem wzrostu ilości samochodów. Brak w mieście obwodnic powoduje, że ruch tranzytowy samochodów prowadzony jest przez centrum miasta.

Duże trudności z manewrowaniem i prowadzeniem akcji ratowniczo -gaśniczych występują na nowych osiedlach. Osiedla mieszkaniowe Kaliniec, Widok i Dobrzec budowane w latach 60 i 70 -tych w ogóle nie są przystosowane do panujących realiów. Wysoka zabudowa budynkami o wysokości ponad 25m (17 budynków wysokich) oraz ograniczona liczba miejsc parkingowych a czasami nawet całkowity ich brak, powoduje, że sytuacja staje się bardzo trudna.