Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

VI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

W dniach 16 – 18 czerwca w Miejscowości Soczewka k. Płocka obradował VI Krajowy Zjazd Delegatów (KZD), który po wysłuchaniu Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego V kadencji za lata 2011 – czerwiec 2015 r. wygłoszonego prze Prezesa Albina Piątkowskiego oraz sprawozdania finansowego, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej udzielił ustępującemu Zarządowi absolutorium i podziękował za włożony wkład pracy i działalność na rzecz środowiska emerytów i rencistów pożarnictwa. Wybrano nowy 22 osobowy Zarząd Główny, w skład Prezydium którego ( po uzupełnieniach ) weszli:

1. Kol. Krzysztof Maślankiewicz – Prezes

2. Kol. Zygmunt Politowski - Wiceprezes, który decyzją ZG będzie naszym przedstawicielem we władzach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych ( FSSM),

3. Kol. Wiesław Woszczyna- Wiceprezes,

4. Kol. Stanisław Barnaś - Wiceprezes,

5. Kol. Tadeusz Szmytke - Sekretarz,

6. Kol. Andrzej Kowalcze – Skarbnik,

7. Kol. Marian Puziak - członek Prezydium,

8. Kol . Barbara Łukasiewicz – Członek Prezydium,

9. Kol. Włodzimierz Marasz – Członek Prezydium,

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został ponownie wybrany Kol. Andrzej Russek.

W ostatnim dniu KZD tj. 18 czerwca 2015 r. podjęto Uchwałę programową na lata 2015 – 2019 r., w której wymieniono ważniejsze zadania zrealizowane w latach 2011 – 2015 oraz wyznaczono kierunki działań do 2019 roku obejmujące 26 konkretnych zadań do realizacji:

1. Kontynuowanie starań o uzyskanie statusu społecznego pełnoprawnego uczestnika, w procesie tworzenia aktów prawnych, bezpośrednio dotyczących naszego środowiska,

2. Kontynuowanie prac nad tekstem nowego Statutu,

3. Wypracowanie koncepcji pracy historycznej obrazującej dzieje polskiego pożarnictwa do 1992r.,

4. Wydawanie biuletynu w cyklu corocznym, obrazującego działalność całego Związku,

5. Zintensyfikowanie działań wszystkich organów statutowych, w celu zwiększenia aktywizacji, w całym środowisku seniorów, a określonych w Rządowym Programie- „Senior-Aktywny Obywatel”. Jego głównymi obszarami są:- nabywanie nowych umiejętności i rozwój kompetencji społecznych, w zakresie obsługi komputera i korzystania z aktywizacja społeczna i obywatelska na rzecz rozwoju lokalnego, poprawa kondycji fizycznej, zdobywanie wiedzy i umiejętności, w zakresie aktywnego i zdrowego trybu życia,

6. Wszczęcie działań na rzecz dokonania przez Parlament rewaloryzacji świadczeń osób, które przeszły w stan spoczynku np. 15 lat temu, bądź przywrócenia sposobu waloryzacji świadczeń, który obowiązywał do 31 grudnia 1998r.,

7. Kontynuowanie starań o wprowadzenie zapisów (gdzie), które zobowiążą dysponentów środkami funduszu socjalnego do kształtowania składów osobowych komisji socjalnych, w ten sposób, że większość w nich, będą stanowili przedstawiciele naszego Związku,

8. Opracowanie i wdrożenie druków, formularzy sprawozdań, które będą cechowały się prostotą,

9. Usankcjonowanie nazw zarządów wojewódzkich ZE i RPRP zgodnego z właściwymi terenowo nazwami województw,

10. Ustanowienie i wdrożenie jednolitego systemu nazewnictwa kół,

11. Wprowadzenie regulacji charakteryzujących się podniesieniem rygoryzmu, w zakresie występowania i nadawania odznaki „Za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”

12. Czynne uczestnictwo w działalności, w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

13. Rozwijanie współpracy ze związkami emerytów i rencistów resoru spraw wewnętrznych,

14. Kontynuowanie starań w kierunku wydania przez Zakład Emerytalno- Rentowy MSW legitymacji dla osób pobierających renty rodzinne,

15. Rozwijanie współpracy ze Związkiem ZOSP RP,

16. Podjęcie działań w celu zwiększenia szeregów członkowskich, poprzez zwrócenie się z propozycjami wstąpienia, dawnym członkom Związku oraz zaproponowania wstąpienia tym emerytom i rencistom, którzy nigdy nie należeli,

17. Podjąć działania na szczeblu kierownictwa PSP w celu utworzenia stanowiska ds. rozwiązywania żywotnych problemów emerytów i rencistów oraz w celu reprezentowania naszego środowiska i współpracy z ZER- MSW,

18. Wystąpić do kierownictwa KG PSP z wnioskiem o uzupełnienie „ Ceremoniału Pożarniczego” o zapisy zobowiązujące Komendantów jednostek organizacyjnych PSP do delegowania na pogrzeby ( w porozumieniu i za zgodą rodziny) asysty honorowej,

19. Dalsze prowadzenie działań, w celu obrony wielkości odpisu środków na fundusz socjalny, na dotychczasowym poziomie, z perspektywą ich podniesienia do poziomu innych emeryckich środowisk w kraju,

20. Dla uznania dokonań upamiętnienia bardziej oddanych sprawom naszego Związku, założyć „Honorową Księgę Zasłużonych”,

21. Podjąć działania na rzecz nadania sztandaru ZG, w okresie kadencji nowowybranego ZG,

23. Zorganizowanie konkursu kronik ZW i Kół w kadencji nowowybranego ZG,

24. Rozwijanie działalności w ramach komisji i zespołów zadaniowych, w tym ds. programowych, który zajmie się realizacją zadań i ich koordynacją,

25. Rozważyć do końca 2015 sprawę podziału składek zbieranych od członków Związku na rzecz Koła, ZW i ZG,

26. W porozumieniu z KG PSP podjąć starania w sprawie przywrócenia limitów odznaczeń dla członków naszego Związku, oraz o lokal dla naszego Związku w KG PSP.

Na zakończenie KZD w Soczewce przybyli: Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Józef Galica oraz dowódcza kadra oficerska KP PSP w Płocku. Komendant Główny życzył nowemu Zarządowi Głównemu wytrwałości w realizacji wytyczonych celów i życzył emerytom i rencistom pożarnictwa oraz ich rodzinom wiele zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. W KZD uczestniczył Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Zdzisław Czarnecki, który zabierając głos omówił działania podejmowane przez FSSM oraz życzył nowemu ZG sukcesów w realizacji podjętej uchwały programowej.

Na podstawie: www.zgzeirp.pl