Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

ZGŁOSZENIA ZAKŁADÓW ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

Informacje wynikające z art. 267 ust 3 ustawy z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 z późn. zm.) dotyczące zapewnieniu społeczeństwu odpowiedniego dostępu do informacji o zagrożeniach poważnymi awariami na terenie działania KM PSP w Kaliszu.

 

INFORMACJE O PRZEDŁOŻONYCH ZGŁOSZENIACH ZAKŁADÓW
O ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTAPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ.

 

Lp.

Nazwa powiatu (gmina) na terenie którego znajduję się zakład

Oznaczenie prowadzącego zakład, miejsce zamieszkania lub siedziba, nr tel/faks, adres e-mail

Nazwa,

siedziba,

adres strony internetowej

zakładu,

nr tel/faks,

adres e-mail

Data

przedłożenia

zgłoszenia

zakładu

(ostatniej

aktualizacji)

1

2

3

4

5

1.

Powiat Kaliski, Gmina Lisków

Zarząd JAG PPH Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 6

62-850 Lisków

tel.: 62 763 41 35

e-mail: jag@jag.pl

 

JAG PPH Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 6

62-850 Lisków

tel.: 62 763 41 35

e-mail: jag@jag.pl

27.07.2018 r.

 

INFORMACJE O POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH PROGRAMACH ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM.

Lp.

Nazwa powiatu (gmina) na terenie którego znajduję się zakład

Oznaczenie prowadzącego zakład, miejsce zamieszkania lub siedziba, nr tel/faks, adres e-mail

Nazwa,

siedziba,

adres strony internetowej

zakładu,

nr tel/faks,

adres e-mail

Data

przedłożenia

zgłoszenia

zakładu

(ostatniej

aktualizacji)

Data złożenia (aktualizacji)

Data pozytywnego zaopiniowania

1

2

3

4

5

6

1.

Powiat Kaliski, Gmina Lisków

Zarząd JAG PPH Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 6

62-850 Lisków

tel.: 62 763 41 35

e-mail: jag@jag.pl

 

 

JAG PPH Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 6

62-850 Lisków

tel.: 62 763 41 35

e-mail: jag@jag.pl

 

-

Zgodnie z art. 264a ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wniesiono sprzeciwu w drodze decyzji

 

 

INFORMACJE O KONTROLACH PLANOWYCH W TERENIE

Lp.

Nazwa powiatu (gmina) na terenie którego znajduję się zakład

Oznaczenie prowadzącego zakład, miejsce zamieszkania lub siedziba, nr tel/faks, adres e-mail, wskazanie czy jest to ZDR czy ZZR

Nazwa organu kontrolującego i planującego kontrolę

Data

ostatniej

kontroli

Wskazanie, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu

1

2

3

4

5

 

1.

Powiat Kaliski, Gmina Lisków

Zarząd JAG PPH Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 6

62-850 Lisków

tel.: 62 763 41 35

e-mail: jag@jag.pl

(ZZR)

 

Komendant Miejski PSP w Kaliszu

 

10-13.09.2019 r.

Komenda Miejska PSP w Kaliszu
ul. Nowy Świat 40-42, Wydział kontrolno-rozpoznawczy tel. (62)7654211

(62)7654210 

 

 

INSTRUKCJA O POSTEPOWANIU MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII W ZAKŁADACH O ZWIĘKSZONYM WYSTĄPIENIU POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY MIEJSKIEJ W TYCHACH.

 

Lp.

Nazwa powiatu (gmina) na terenie którego znajduję się zakład

Oznaczenie prowadzącego zakład, miejsce zamieszkania lub siedziba, nr tel/faks, adres e-mail, wskazanie czy jest to ZDR czy ZZR

Rodzaj zakładu

ZZR/ZDR

Link do instrukcji postepowania mieszkańców na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w zakładzie

1

2

3

4

5

 

Powiat Kaliski, Gmina Lisków

Zarząd JAG PPH Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 6

62-850 Lisków

tel.: 62 763 41 35

e-mail: jag@jag.pl

(ZZR)

 

ZZR

Link