Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Szkolenia OSP - wymagania dla kandydatów

Kalisz, dnia 29 kwietnia 2015 r.

 

Komenda Miejska PSP w Kaliszu prosi o kierowanie na szkolenia OSP strażaków, którzy spełniają wymagania ustalone w wytycznych Komendanta Głównego PSP z 2006r. Dotyczy to również wymaganych dokumentów składanych przy zgłaszaniu kandydata na szkolenie. W celu usprawnienia tego procesu przyjmowane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia kandydatów. Nie złożenie dokumentów w ustalonym terminie spowoduje zwolnienie rezerwacji w harmonogramie i przyjęcie na szkolenie osób z listy rezerwowej.

Wymagane dokumenty na szkolenia:

1. Kurs strażaka ratownika OSP: karta zgłoszenia ze skierowaniem potwierdzonym przez urząd gminy, kserokopia zaświadczenia lekarskiego, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kserokopia świadectwa szkolnego ukończenia szkoły podstawowej system 8 – klasowy lub gimnazjum.

2. Kurs z zakresu ratownictwa technicznego: wymagane zaświadczenie ukończenia kursu strażaka ratownika OSP, karta zgłoszenia ze skierowaniem potwierdzonym przez urząd gminy, kserokopia zaświadczenia lekarskiego, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kserokopia świadectwa szkolnego ukończenia szkoły podstawowej system 8 – klasowy lub gimnazjum.

3. Kurs kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego: wymagane zaświadczenie ukończenia kursu strażaka ratownika OSP, karta zgłoszenia ze skierowaniem potwierdzonym przez urząd gminy, kserokopia zaświadczenia lekarskiego, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kserokopia świadectwa szkolnego ukończenia szkoły podstawowej system 8 – klasowy lub gimnazjum, prawo jazdy wymaganej kategorii,

4. Kurs z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach:

wymagane zaświadczenie ukończenia kursu strażaka ratownika OSP, karta zgłoszenia ze skierowaniem potwierdzonym przez urząd gminy, kserokopia zaświadczenia lekarskiego, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kserokopia świadectwa szkolnego ukończenia szkoły podstawowej system 8 – klasowy lub gimnazjum.

5. Kurs dowódców OSP: wymagane zaświadczenie ukończenia kursu strażaka ratownika OSP, wymagane zaświadczenie kursu ratownictwa technicznego, zaświadczenie o trzyletnim stażu strażaka ratownika OSP. karta zgłoszenia ze skierowaniem potwierdzonym przez urząd gminy, kserokopia zaświadczenia lekarskiego, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kserokopia świadectwa szkolnego ukończenia co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej.

 

6. Kurs naczelnika OSP: wymagane zaświadczenie ukończenia kursu dowódców OSP, karta zgłoszenia ze skierowaniem potwierdzonym przez urząd gminy, kserokopia zaświadczenia lekarskiego, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kserokopia świadectwa szkolnego ukończenia szkoły średniej.

Wszyscy kandydaci musza mieć ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

 

Na szkolenie będą przyjmowane wyłącznie kompletne zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami.