Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Apel - Rolniku! Zadbaj o bezpieczeństwo w czasie żniw

Czas żniw to dla rolników okres szczególnie wytężonej pracy, związanej z obsługą maszyn, sprzętu rolniczego, zbiorem i transportem płodów rolnych. Okres ten niestety sprzyja także wzrostowi ilości wypadków i innych niebezpiecznych zdarzeń, często z udziałem dzieci, które pomagają w gospodarstwie przy pracach polowych. Jest to również czas, w którym notuje się znaczny wzrost liczby pożarów w gospodarstwach rolnych. W ubiegłym roku w okresie żniw, jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu kaliskiego brały udział w 38 interwencjach związanych z gaszeniem pożarów płonącej słomy, ściernisk, zboża na pniu oraz maszyn i sprzętu rolniczego. Ceną nieuwagi, pośpiechu, lekceważenia zasad bezpiecznej pracy oraz nie przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego jest śmierć, kalectwo lub utrata dorobku całego życia.

Poprawa tej sytuacji w wielu przypadkach nie jest związana z potrzebą dużych nakładów finansowych, niekiedy bowiem wystarczy lepsza organizacja pracy, posiadanie niezbędnej wiedzy i zachowanie rozsądku. Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom, zwracamy się do rolników z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac polowych oraz przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego:

  1. Zadbaj o sprawność techniczną maszyn i urządzeń pracujących podczas żniw, zwróć uwagę na prawidłowe zamontowanie osłon ochraniających ich ruchome elementy.

Pamiętaj że pracujące po kilka godzin w upale maszyny często przegrzewają się, co może stać się przyczyną pożaru.

  1. Ciągniki i maszyny rolnicze wyposaż w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy, umieszczony w łatwo dostępnym miejscu. Zapoznaj się z zasadami jego obsługi.
  2. Przeprowadzaj obsługę codzienną maszyn, usuwaj plewy i kurz, co ogranicza ryzyko wystąpienia pożaru.
  3. Przy obsłudze maszyn podczas zbioru płodów rolnych i ich transportu nie pal tytoniu,
    a w miejscach składowania palnych płodów rolnych nie używaj także otwartego ognia.
  4. Urządzenia wydechowe silników spalinowych zabezpiecz przed wylotem iskier. Ustawiaj na podłożu niepalnym silniki spalinowe, w odległości co najmniej 10m od materiałów palnych.

Jak ustawiać prawidłowo sterty, stogi i brogi?

Przy ustawiany stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

1)      od budynków wykonanych z materiałów palnych – 30 m,

2)      od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m,

3)      od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,

4)      od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,

5)      od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m,

6)      od lasów i terenów zalesionych – 100 m.

Wielkość sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3. Odległość między stertami, stogami lub brogami nie może być mniejsza niż – 30 m. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

Produkty roślinne należy składać w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Przypominamy że wypalanie słomy i innych pozostałości roślinnych na polach jest zabronione!
W załączeniu zamieszczamy również apel Państwowej Inspekcji Pracy dotyczący powyższych kwestii (kliknij) .

Opracował: st.kpt. Tomasz Polak
Zdjęcia: OSP Godziesze Wielkie