Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

KORONAWIRUS - INFORMACJA DLA PETENTÓW!!!!

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi czynności kontrolno-rozpoznawczych realizowanych przez tutejszy organ w czasie epidemii koronawirusa Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy informuje:
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczny ogranicza się wizyty dla interesantów w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu.
Wszystkie sprawy załatwiane będą po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym z wydziałem.
Czynności związane, ze zgłoszonym na podstawie art. 56 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane, o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu w czasie trwania epidemii są zobowiązani do dostarczenia wraz z zawiadomieniem kompletnej dokumentacji projektowej:
a) projekt budowlany inwestycji,
b) projekty branżowe (urządzeń instalacji) – jeżeli zostały opracowane,
c) dziennik budowy z wpisem o zakończeniu budowy,
d) projekty wykonawcze urządzeń ppoż. wraz z protokołami potwierdzającymi sprawność
techniczna,
e) dokumentację potwierdzającą bierne zabezpieczenia ppoż. ( drzwi ppoż., przepusty
instalacyjne itp.….),
f) scenariusz pożarowy jeżeli został opracowany,
g) protokoły sprawności występujących instalacji użytkowych,
h) oświadczenie kierownika budowy z wykazem zmian nieistotnych,
i) oświadczenia kierowników robót – jeżeli zostali powołani,
j) dokumenty potwierdzające sprawność techniczną hydrantów zewnętrznych.
Po dokonanych czynnościach odbiorowych dokumentacja zostanie zwrócona inwestorowi.
Ponadto informujemy, że na podstawie artykułu 15zzs ust. 8 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu              COVID 19 bieg terminów procesowych i sądowych w :
a) postępowaniach egzekucyjnych,
b) postępowaniach administracyjnych,
c) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw,
nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres epidemii.
Bieg terminu:
a) na milczące załatwienie sprawy,
b) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
c) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres epidemii.
 
Wszelkich informacji odnośnie czynności kontrolno-rozpoznawczych można uzyskać pod
nr telefonu: (62) 76-54-211 lub adresem mailowym: kmpspkalisz@psp.wlkp.pl z dopiskiem „prewencja”