Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kalisz – sprawozdanie ze szkolenia w lutym br.

W lutym br. zgodnie z planem doskonalenia zawodowego zmiany służbowe JRG 1 i JRG 2 w Kaliszu prowadziły szkolenie głównie z zakresu:

  1. Organizacja dekontaminacji na poziomie powiatu.

W założeniu do tego ćwiczenia ujęto działania związane z uwalnianiem osób z pojazdów uczestniczących w zdarzeniu drogowym oraz poddanie ich dekontaminacji ze względu na skażenie przewożonym kwasem siarkowym. Podczas prowadzenia dekontaminacji ratownicy zabezpieczeni byli w sprzęt ODO, oraz ubrania ochronne, ubrania przeciwochlapaniowe i CUG. Korzystano ze sprzętu będącego na wyposażeniu KM PSP w Kaliszu jak również OSP w Kaliszu (namiot pneumatyczny). Podczas trzech dni prowadzonych manewrów  skorzystano z uprzejmości oraz chęci współpracy jako pozorantów przez strażaków ratowników OSP w Kaliszu.

  1. Przeprowadzono zapoznanie z obiektem „Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego” obiekty kościoła i klasztoru Jezuitów w Kaliszu.
  2. JRG 1 – Przeprowadzono szkolenia z zakresu ratownictwa wysokościowego na bazie sprzętu SGRW w Kaliszu.

W szkoleniu ujęta została ewakuacja osób poszkodowanych ze studzienek kanalizacyjnych przy pomocy trójnogu i sprzętu wysokościowego.

  1. JRG 2 – Przeprowadzono ćwiczenia z zakresu chemiczno-ekologicznego z użyciem sprzętu będącym na wyposażeniu.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności w obsłudze i zastosowaniu pomp do substancji niebezpiecznych i ropopochodnych. W trakcie ćwiczeń zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo i higienę służby, oraz organizację łączności podczas prowadzenia akcji ratowniczych w obrębie zagrożenia substancjami chemicznymi.

  1. Przeprowadzono warsztaty dotyczące taktyki działań gaśniczych na obiektach w których magazynowane są paliwa. W zajęciach warsztatowych brała udział kadra dowódcza pod przewodnictwem Z-cy KM PSP w Kaliszu. Podczas szkolenia przedstawiony został zakres podejmowanych działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w przypadku wystąpienia pożaru.