Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Doskonalenie zawodowe w miesiącu lipcu

Kalisz - realizacja doskonalenia zawodowego w miesiącu lipcu 2015 roku.

JRG nr 1.

1. W trakcie doskonalenia zawodowego przeprowadzono ćwiczenia na rzece Prośnie  z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym. Ćwiczenia polegały na sprawdzeniu miejsc wodowania łodzi, manewrowaniu  łodzią przy użyciu wioseł i silnika, dopłynięcie do celu oraz podjęcie osoby poszkodowanej z wody, rzut kołem ratunkowym i rzutką do wyznaczonego celu. 6, 7, 8 lipca ).

 

 2. Taktyka działań ratowniczych podczas zdarzeń z gazami technicznymi.

Przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z prowadzeniem działań ratowniczych podczas zdarzeń z gazami technicznymi- Teoria Jan Szczech z Centrum Kształcenia Ustawicznego – 3, 10, 14 lipca

 

Założenie do ćwiczeń: pożar wnętrza warsztatu w którym znajdowała się butla z gazem technicznym (Acetylen). Przyjazd na miejsce zdarzenia, zabezpieczenie terenu akcji, rozpoznanie, organizacja łączności, budowa linii gaśniczej, schładzanie butli, organizacja zaopatrzenia wodnego, pomiar temperatury butli, kontrola zaworu butli, budowa zbiornika brezentowego przeznaczonego do ewentualnego dalszego schładzania butli.

 

3. Ćwiczenia Dom Pomocy Społecznej Kalisz ul. Winiarska, 15 lipca.W przyjętym założeniu strażacy musieli w pierwszej kolejności odciąć media w obiekcie oraz sprawdzić czy w zagrożonych pomieszczeniach znajdują się osoby poszkodowane. Niestety pięć osób znajdujących się na drugim piętrze nie mogło wydostać się z pomieszczeń o własnych siłach. Strażacy musieli ewakuować wszystkie osoby po klatce schodowej służącej do celów ewakuacyjnych, oraz udzielić tym osobom kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podczas ćwiczeń sprawdzono poprawność funkcjonowania i znajomość obsługi instalacji systemu sygnalizacji pożaru, oraz praktyczne warunki ewakuacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

 

4. Przeprowadzono rozpoznanie operacyjne obiektu – Fabryka Fortepianów w Kaliszu. 20-22.07.2015

5. Przeprowadzono wspólne ćwiczenia z JRG 2 w zakresie technik zbierania oleju z wód powierzchniowych przy pomocy zapory płaszczowej i sorpcyjnej na rzece Prośnie – 27-29 lipiec.

6. Przez cały miesiąc lipiec prowadzono szkolenie grupy ratownictwa wysokościowego – w tym miesiącu nacisk położono na układy wyciągowe  i układy do opuszczania.

 

JRG nr 2.

1. Zasady organizacji ratownictwa wodnego w KSRG. (  ćwiczenia obejmowały manewrowanie łodzią, ewakuację osób z wody oraz posługiwanie się podstawowym sprzętem ratownictwa wodnego), 6, 7, 8 lipca .

 

2. Ratownictwo powodziowe.

W trakcie doskonalenia zawodowego omówiono zasady prowadzenia działań ratowniczych w czasie powodzi,  stawiania zapór przeciwpowodziowych, budowy obwałowań oraz uszczelniania wałów.

Omówiono zadania związane z ochroną przeciwpowodziową na terenie miasta i powiatu kaliskiego oraz zapoznano się z wyposażeniem magazynu przeciwpowodziowego znajdującego się na terenie miasta Kalisza, 16,23,24 lipca.

 

3. Zasady organizacji ratownictwa chemiczno - ekologicznego w KSRG.

W trakcie doskonalenia zawodowego przeprowadzono szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu: (1,2,3 lipca)

   - Organizacji akcji ratownictwa chemicznego i ekologicznego.

   - Oznaczenia materiałów niebezpiecznych w transporcie.

   - Doraźnych technik ograniczania emisji materiałów niebezpiecznych.

   - Technologii zbierania oleju z wód powierzchniowych przy użyciu zapory płaszczowej i   sorpcyjnej (ćwiczenia ze sprzętem rzeka Prosna).

        Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności strażaków podczas prowadzenia działań ratowniczych na akwenach i ciekach wodnych  z wykorzystaniem zapory płaszczowej i sorpcyjnej. Działania zastępów polegały na sprawieniu zapory i usunięciu substancji ropopochodnej, która płynęła  rzeką Prosną. Przeprowadzone ćwiczenia potwierdziły właściwe przygotowanie strażaków, do tego rodzaju działań ratowniczych.

 

4. Ćwiczenia Dom Pomocy Społecznej Kalisz ul. Winiarska, 15 lipca.

5. Rozpoznanie operacyjne obiektu. Kalisz ul. Obozowa 68 Schimmel Fabryka Fortepianów Sp. z o.o. 20,21,22.lipca.

 

6. Szkolenie medyczne z zakresu udzielania KPP – oparzenia i odmrożenia.